Konkurs: „Zgarnij paczkę niespodziankę”

 Co należy zrobić żeby wziąć udział w konkursie? 

● Złóż zamówienie w naszym e-sklepie www.mxnowicki.pl za kwotę minimum 500 złotych 

● W komentarzu do zamówienia napisz, dlaczego chcesz otrzymać paczkę

● Wygrywa 5 osób, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi 

Nagrodą jest paczka niespodzianka, osobiście dostarczona przez Pawła.

Regulamin konkursu „Wygraj szkolenie w MX Nowicki” 

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem konkursu jest MX Nowicki Warszawska 54 05-822 Milanówek Polska, NIP: 529-173-80-19 

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Facebook i Instagram są znakami towarowym zastrzeżonymi przez Facebook i Instagram.

Warunki uczestnictwa

4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w e-sklepie MX Nowicki o adresie www.mxnowicki.pl oraz złożenie zamówienia na minimalną kwotę 500 złotych.

5. Konkurs trwa od godz: 00.00, dnia 08.11.2023, do godziny 23:59 dnia 20.11.2023.

6. Wyniki zostaną ogłoszone między 24.11.2023 za pośrednictwem profilu firmy na Facebooku i Instagramie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.mxnowicki.pl

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na złożeniu zamówienia w sklepie MX Nowicki i wpisaniu w komentarzu do zamówienia uzasadnienia, dlaczego chcesz otrzymać paczkę niespodziankę.

10. W konkursie zostanie przyznanych pięć nagród.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą pięć komentarzy, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne. W ten sposób zostanie wyłonionych pięciu Zwycięzców konkursu.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem telefonu.

Nagroda

13. Nagrodą główną w konkursie jest Paczka Niespodzianka.

14. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcom osobiście.

15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na stronie MX Nowicki na Facebooku i Instagramie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Ochrona danych osobowych

19. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest MX Nowicki Warszawska 54 05-822 Milanówek Polska.

20. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu, wydania (wysłania) Nagród, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji.

21. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są dane Uczestników uwidocznione przez Uczestnika na jego osobistym i publicznym profilu w sklepie internetowym www.mxnowicki.pl.

Reklamacje 

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Wygraj szkolenie w MX Nowicki”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe 

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Facebooku.